Klungseth Family Photos 
 
 
 

Lise Klungseth
 
Lise Klungseth
 
Klungseth Farm
 
Ebbe Klungseth
             
Bergitte Klungseth
 
Edvard Klungseth
 
Bjarne Klungseth
 
Klungseths
             
Edvard & Bergitte Klungsth
 
Edvard's Funeral
 
Kjöllefjord Church
 
Hamlandsvik Farm
             
Lisa
 
Lisa
 
 Aksel Klungseth
Charlotte Klungseth
             
Tora Klungseth
 
Bergitte
Edvard
Klungseth Farm
Lisa's Schoolchildren
Kjöllefjord
1940
Kjöllefjord
Church
Kjöllefjord
Church Interior
Kjöllefjord
School Banner

Home | Hammer Ancestors